POEFFELE, NONNEVÓTSE EN SJTRIKKE

POEFFELE, NONNEVÓTSE EN SJTRIKKE

Wöad & moeziek: Miesjmasj Refreng:Wils doe poeffele, poeffele, poeffele, poeffele bikke,los diech durch d’r bekker, bekker da nit sjtrikke.Och al bikt heë zieng poeffele zoeë jód.Ing poeffele is nog lang, ing poeffele is nog lang,ing poeffele is nog lang...
POEFFELE, NONNEVÓTSE EN SJTRIKKE

D’r Piezeloog

D’r Piezeloog Wöät:  Miesjmasj Refreng:Wen iech pieng han a mie easteroog,gon iech ummer noa d’r piezeloog,en dea kniept miech da ins feste in mieng bats.Joa-joa, joa-joa, da gon iech wer op jats. Iech han e linker en e reaterbee, die komme boave urgens...
Burgerlust vier hoade va dich

Burgerlust vier hoade va dich

Muziek: Guus Janssen Woorden: Sjeng Debets ֎ In nugetien veer en twintig Doe woeët hei opgerich De Burgerlust va Egelse En zoog ’t laevenslich Dat kink va doe Is noen enne man Va vief en twintog joar De spas va doe Bleve vier han Bis in dit zilver joar Refrein:...
POEFFELE, NONNEVÓTSE EN SJTRIKKE

Kom noe mie meedje

BURGERLUST-MARSCH Wöät: G.Jansen – Bew: G.Ruyters Sind de Egelser votte kletcher zoeë beiee, da wit jidder inne bescheed,vier houwe wie klette ummer vas in ee, v’r weette da woat op steed.V’r hand ne vrein,de Burgerlust, doa geet ‘t hank in...
Burgerlust vier hoade va dich

Komt lót uuch lós

Muziek: geleend Woorden: Fr. Potman Wijs: Oh give me land, lots of land enz. ֎ Komt lót uuch lós, lót uuch lós , want huuj is er carnaval Vier make sjpas Komt drinkt ins oet, zing ins mit, lot uuch huure uveral Vier make sjpas Vier wille danse en sjpringe, os amezere...
Burgerlust vier hoade va dich

Alaaf der aap en ’t peed

Muziek: Guus Janssen Woorden: A. Claus WALS ֎ Went et kirmes is of carnaval De Burgerlust gieët dan höaër bal Vier zinge en sjpringe hönt plezeer Gont drinke ee druupke, ee pötje beer Vier danse en lache mit der stimmige bend Die sjpieële en zinge ónger Gijsje van...