D’r Piezeloog

D’r Piezeloog

Wöät:  Miesjmasj

Refreng:
Wen iech pieng han a mie easteroog,
gon iech ummer noa d’r piezeloog,
en dea kniept miech da ins feste in mieng bats.
Joa-joa, joa-joa, da gon iech wer op jats.

Iech han e linker en e reaterbee, die komme boave urgens bijjenee.
Mar ongenaa, dat zulste zieë, doa gruije veut, ‘t zunt er twieë.

Tieën tieëne zitte an die veut, die motste bieëne, zeat d’r therapeut.
Want inne tieën, dea hat ee oog en doamit gon iech noa d’r piezeloog.

Dat easteroog kwealt miech al joare lank,
va alle pieng wead iech noe richtig krank.
Pedicure, orthopeed, mar ginne dea d’r get aa deet.