Komt lót uuch lós

Muziek: geleend
Woorden: Fr. Potman
Wijs: Oh give me land, lots of land enz.
֎
Komt lót uuch lós, lót uuch lós , want huuj is er carnaval
Vier make sjpas
Komt drinkt ins oet, zing ins mit, lot uuch huure uveral
Vier make sjpas
Vier wille danse en sjpringe, os amezere
Nieks op dat gebied kan me os nog lieëre
Lotte vier noe allenuij der gek mankere
Vier make sjpas
En noe mar trekke, alle gekke, aner köaëtje van der vasteloavendszóg
Trek noen mar gód want doa hingt nog vöaël mieë flauwe kul hij i gen loch
Vier gunge de boed no gnit oet ieë de sjpas gedoa wuur
Zónne sjunne oavend lieëste alles stoa vuur
Alaaf der Prins en Elveroad das gód gedoa huur
Vier make sjpas